Privacyverklaring

Privacyverklaring Stichting Stadspijpers van ’s-Hertogenbosch

 

Algemeen

Deze pagina heeft tot doel u te informeren over de wijze waarop Stichting Stadspijpers van ’s-Hertogenbosch (De Stadspijpers) omgaat met persoonsgegevens. Bij de verwerking van persoonsgegevens zullen de wettelijke regels hieromtrent in acht worden genomen zoals opgenomen in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Algemeen geldt dat De Stadspijpers zeer zorgvuldig omgaat met persoonsgegevens

 

Waarom verzamelen De Stadspijpers persoonsgegevens

De Stadspijpers verzamelen persoonsgegevens voor zover dat noodzakelijk is voor het functioneren van De Stadspijpers. Dat wil zeggen gegevens die nodig zijn voor het realiseren van haar doelstellingen, zoals het organiseren van optredens, workshops en concerten en voor het behouden en versterken van de continuïteit van uitvoerenden en haar bestaansrecht in de regio.

 

Van wie worden persoonsgegevens verzameld

De Stadspijpers verzamelen persoonsgegevens van personen die direct of indirect betrokken zijn bij het functioneren van De Stadspijpers, zoals muzikanten, reserveleden, vrijwilligers, bestuursleden, leden van de Raad van Advies, donateurs en andere relaties.

Rondom een optreden of een concert verwerken we persoonsgegevens voor mededelingen en uitnodigingen over concerten en bij het afhandelen van bestellingen van toegangskaarten.

 

Welke persoonsgegevens worden verzameld

De gegevens die worden verzameld betreffen onder andere naam, adres, woonplaats, geboortedatum, telefoonnummers, mailadressen, bankgegevens, muzikale opleiding en ervaring voor zover die gegevens in de betreffende situatie van belang zijn. Tijdens concerten, optredens en workshops worden incidenteel foto’s en video-opnamen gemaakt voor eigen gebruik.

 

Het gebruik van cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Op onze website worden cookies gebruikt om de functionaliteiten van de website mogelijk te maken en om de website te beschermen (technische of functionele cookies) en om het gebruik van de website te analyseren en op basis daarvan de website te verbeteren (analytische cookies). We plaatsen geen cookies waarmee data wordt verzameld voor marketing- of reclamedoeleinden.

 

Hoe gaan De Stadspijpers om met persoonsgegevens

De persoonsgegevens worden verzameld bij de secretaris van het bestuur. Deze worden afhankelijk van het doel gedeeld met andere bestuursleden, zoals de penningmeester, voor zover dat een goed functioneren van De Stadspijpers van belang is. Lijsten van muzikanten worden gedeeld met leden-muzikanten teneinde de onderlinge contacten te faciliteren. Oude ledenlijsten en donateurslijsten komen in het archief. Persoonsgegevens worden niet aan derden beschikbaar gesteld, tenzij wettelijk verplicht of absoluut noodzakelijk voor het goed functioneren van De Stadspijpers. Foto’s en ander beeld- of geluidsmateriaal worden incidenteel en na gerichte afweging voor PR- en marketingdoeleinden gepubliceerd op de website, in de pers of op de social media.

 

Rechten van betrokkenen waarvan de gegevens zijn verzameld

Iedereen waarvan wij persoonsgegevens verzamelen heeft het recht de van hem of haar bekende gegevens in te zien en zo nodig te laten corrigeren of te laten verwijderen.

 

Vragen en opmerkingen

Heeft u vragen of opmerkingen over ons privacy beleid neem dan contact op met het bestuur van De Stadspijpers (info@stadspijpers.nl)

 

’s-Hertogenbosch, september 2018

 

VERZOEK inzage/mutatie PERSOONSGEGEVENS

U wilt graag een van uw rechten uitoefenen met betrekking tot uw persoonsgegevens. Hiervoor hebben we een aantal gegevens van u nodig, zodat we uw identiteit kunnen verifiëren. U kunt gebruikmaken van de volgende rechten :

 1. Recht op inzage: informatie ontvangen betreffende het verwerken van uw persoonsgegevens.
 2. Recht op rectificatie: uw persoonsgegevens corrigeren, aanvullen, blokkeren of verwijderen.
 3. Intrekken van toestemming: uw toestemming intrekken voor huidige en toekomstige verwerkingen.
 4. Recht op beperking: uw persoonsgegevens (tijdelijk) niet verwerken of wijzigen.
 5. Recht op het wissen van gegevens: uw persoonsgegevens wissen m.u.v. uw financiële gegevens zoals uw bankrekeningnummer en burgerservicenummer, voor zover deze zijn geregistreerd.
 6. Recht van bezwaar: bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.
 7. Recht van verzet: u verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor marketingdoeleinden.
 8. Recht op overdraagbaarheid van gegevens: een overzicht ontvangen van uw persoonsgegevens.

 

Gebruik maken van uw recht

Stuur, om gebruik te maken van uw  recht, een e-mail naar info@stadspijpers.nl

 • Vermeld in deze e-mail van welk recht (zie hierboven) u gebruik wilt maken.
 • Vermeld ook uw naam, adres, woonplaats, zodat we u in ons bestand kunnen identificeren.
 • Op het e-mailadres waarmee u de betreffende mail heeft verstuurd ontvangt u een bevestiging.
 • Uw persoonsgegevens zullen door Stichting Stadspijpers van ’s-Hertogenbosch uitsluitend worden verwerkt in overeenstemming met ons privacybeleid.
 • Mochten we u aan de hand van bovenstaande gegevens niet kunnen identificeren, zullen we contact met u opnemen op bovenstaand e-mailadres.
 • Na ontvangst van uw verzoek zullen we deze binnen 28 dagen in behandeling nemen en aan uw terugkoppelen.